הזמנה והספקה 

מחירי המוצרים באתר עשויים להתעדכן מעת לעת.  בטרם ביצוע ההזמנה ועל מנת לוודא את 
המחירים העדכניים מומלץ לבדוק המחירון. המחירון המחייב הינו זה שמופיע באתר במועד .שליחת ההזמנה

מבצעים, הנחות, והצעות מיוחדות אשר יוצעו באתר ו/או בטלפון יהיו כולם על פי שיקול דעתו 
,הבלעדי של ג'ונגל האתר רשאי להפסיק או לשנות את תנאי הרכישה והמבצעים כאמור 
.בכל עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי

מועדי ההספקה המפורסמים באתר יחשבו מרגע העברת ההזמנה לייצור לאחר בדיקת  תקינות הקובץ וחיוב תקין של כרטיס האשראי. מועדי ההספקה אינם כוללים את זמן  
.המשלוח

המשלוח יבוצע באמצעות דואר ישראל ו/או חברות הפצה. אין האתר אחראי על עיכוב .במסירת המוצר בשל נסיבות שאינן בשליטתו הקשורות במשלוח 
במקרה בו לא יגיע המוצר ליעדו האתר יהא אחראי לספק את המוצר המודפס מחדש וזאת 
.רק לאחר קבלת אישור של הגורם המשלח כי המוצר לא נמסר ליעדו  

.האתר לא יהא אחראי לאובדן משלוח בגין מתן כתובת שגויה או חסרה

.תעריפי המשלוח המופיעים באר הינם בישראל בלבד

בעת מסירת המוצר רשאי האתר לדרוש נוכחות של בעל כרטיס האשראי לצורך זיהוי וחתימה .על שובר אשראי 

בעת הזמנת מוצר במשלוח דואר 24 או דואר אשר לא נרשם, האתר לא יהיה אחראי לעובדן .המוצר ע"י הדואר

ביטול הזמנה

ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 (להלן: 'חוק הגנת הצרכן ') לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת 


הודעות ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. האתר יכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך היצור 


האתר רשאי להודיע על ביטול עסקת רכישה כאשר קיימת בעיה בקבלת הנתונים ממך או שלא נתקבלו נתונים כלל

בעת ההזמנה 

.יש לעשות הגהה קפדנית לפני שליחת המוצר לדפוס 


  האתר אינו אחראי לשגיאות  כתיב,שגיאות במיקומי תמונות ו/או כל טעות אחרת בעיצוב לרבות עיצובים שעוצבו ע"י האתר ונשלחו ללקוח לאישור 

המוצר יודפס כפי שהוא מופיע בתצוגה המקדימה


.האתר לא יהא אחראי בגין שילוב תמונות באיכות נמוכה


יש לקחת בחשבון סטייה של עד % 25 בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל לרבות הצבעים של החולצות. הבדלים אלו נובעים מהבדלי צבע בין מסך המחשב להדפסה בפועל ואין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה. המשתמשים והמזמינים ומסכימים כי ידוע להם שהפער הנ"ל לא יחשב כפגם במוצר המוזמן על ידם 

בעת ההזמנה 

 המחירים אינם כוללים משלוח אשר יחויב בנפרד אלא עם צויין אחרת באופן מפורש


הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית נגד משתמש אשר ימסור פרטים כוזבים ינקטו הליכים משפטיים


.מוסכם כי האתר לא יהא אחראי לטעויות בעסקה שנובעות מהזנת פרטים שגויים למערכת

שונות

אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותו הבלעדית של האתר. אין .להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר 


לבתי המשפט באזור חיפה תהא הסמכות המקומית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר

מבוא

להלן "האתר" ומהווה את http://www.jungle-g.co.il תקנון זה מהווה את הבסיס המשפטי לשימוש באתר שכתובתו 

הבסיס לדיון משפטי בינך לבין "האתר" הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר


כל הרוכש שירותים ו/או מוצרים ו/או מתעתד לרכוש ו/או עושה שימוש באתר, מתחייב כי קרא את התקנון ומסכים לכל הוראותיו

אם מסיבה כלשהי אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לרבות בתוכנה, הזמנת שירותים והזמנת מוצים

האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד

האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן התקנון מעת לעל ולפי שיקול דעתו ואיננו מתחייב למסור על כך הודעה מראש


תנאי שימוש

באתר יכול לעשות שימוש רק אדם שהזדהה באופן מלא בהתאם לטופס ההזדהות אשר הינו  בגיר ובעל תיבת דואר אלקטרוני תקינה והינו בעל כרטיס אשראי


קטינים ואנשים שאינם כשירים משפטית יוכלו להרשם רק בלווי מבוגר ו/או אפוטרופוס אשר הינו בעל כרטיס  אשראי וירשם עבורם כבעל החשבון באתר


 הנך רשאי להשתמש באתר, לרבות התמונות והתוכנה שבו, אך ורק למטרה הבלעדית של הזמנת מוצרים בתשלום


אין לגלות, לפרסם, לתרגם, לשחזר או להפיק העתקים של חומר, תוכנה או תמונות מתוך האתר ו/או לשנות, לעבד, לתרגם

או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על חומרים כתובים בלי הסכם חתום של האתר


חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר או בתוכנה לצורך העלאת טקסטים ו/או חומר המוגן בזכויות יוצרים ואין למשתמש את האישור המתאים לשימוש בו ו/או מהווים הפרת סימני מסחר ו/או שמות מסחריים ו/או פטנטים ו/או המכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, משפיל ו/או מעליב ו/או הסתה ו/או שקרי ו/או מטעה ו/או מהווים משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או מהווים פגיעה בפרטיות ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר המקים עילה לתביעה ו/או מפר הוראת כל דין .לרבות חוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1067 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981


משתמש באתר ו/או בתוכנה ו/או המעביר חומרים לצורך הדפסה מצהיר ומתחייב כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין בחומר המועלה על ידו לאתר ו/או לתוכנה ו/או שקיבל אישור מבעל הזכויות לעשות בהם שימוש כחוק 


האתר לא ישא באחריות אישית בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים בהם הפר המשתמש הוראות תקנון זה.


האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע פיצוי ו/או שיפוי מהמשתמש בגין כל נזק ו/או הליך משפטי שיגרמו לו ו/או למנהליו ו/או לעובדיו ו/או למי ממשתמשיה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בסעיף 2.3 לעיל 
    

מוסכם בזאת כי  האתר יהא רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לסרב להדפיס חומר  ו/או למחוק חומר, אף אם אין בהם משום חומר אסור. סירב האתר להדפיס/לאחסן חומר כאמור, לא תקום ללקוח כל זכות לטענה ו/או תביעה כנגד האתר בגין סירוב זה 


האתר רשאי לשנות מעת לעת את מחירון מוצריו. במקרה של מחלוקת בעניין מחיר יהא המחיר הקובע בהתאם למחירון כפי שפורסם באתר ביום ביצוע ההזמנה

אחסון חומר 

 ג'ונגל נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על שלמות החומרים המועברים אליה לצורך הדפסה. ואולם, המשתמשים נדרשים לגבות את החומר בו הם עושים שימוש בג'ונגל בכל דרך שהיא לפני העברתו ולפני כל שימוש בו באתר ו/או בתוכנה שכן אין ג'ונגל אחראית לשחזור קבצים שנפגעו/נמחקו והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מג'ונגל ו/או מי מטעמה במידה וחל אירוע כמתואר 


המשתמש לא יהא זכאי לכל פיצוי מג'ונגל לכל נזק ואו תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם


 ג'ונגל  איננה שומרת  את החומר שהועבר לרשותה לאחר אספקת המוצר ללקוח 


בכל מקרה ג'ונגל לא תהיה אחראית כלפי הלקוח לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או .אובדן מידע בין במישרין ובין בעקיפין מכל מין וסוג שהם 

אחריות

האתר אינו מעניק כל אחריות לגבי השימוש בו ו/או תוצאות של השימוש בו. למען הסר ספק לא תהיה ג'ונגל אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים מכל מין וסוג שהם


במידה ואינך מקבל תנאים אלו, הינך מתבקש להפסיק את תהליך ההתקנה ו/או השימוש באופן מיידי 


 האתר לא ישא באחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים או As is השירותים המוצעים למשתמשים באתר ובתוכנה הינם 

למטרותיהם


אספקת השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאלה ולא יהיו אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו

.כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור


השירות הינו עבודת יד ולכן לא ניתן להסתמך על הדפסה ישרה ב100%, אנו עושים את מירב המאמצים בכדי שכן יצאו כל ההדפסות ישרות ככל הניתן


בכל מקרה המשתמש מודע לכך שהשירות באתר הינו עבודת יד ולכן אינו ניתן לביטול מכל סיבה שהיא שאינה באחריות ישירה של ג'ונגל ולא דוברה בתקנון זה